Patsy is standing in the House of Lords talking about her life in a room full of people.

Patsy

I applied for EPEV as I had been trying to make a difference in my local community since moving to North Wales, but I felt increasingly that I was lacking the skills and the contacts to have an impact and that I might soon admit defeat and leave the task to someone else. My confidence was low and I felt stuck in a spiral of negativity. 

The core message that Wales values and encourages diversity challenged my belief that I could never make more than minor local changes because I was ‘too different’. With the encouragement of my mentor, I applied for a post with a national organisation and was delighted to be offered a role with more responsibilities than the one I applied for.

The EPEV events provided valuable opportunities to network with other people who also wish to bring about change, and introduced other organisations to collaborate with. With knowledge gained from the online workshops and encouragement from the EPEV team, my highlight of the programme was being able to speak in a House of Lords committee room about barriers that had held me back from participating in public life.

Now that I see my difference as a strength not a hindrance, I’m keen to become more involved in Welsh public life, and would recommend EPEV to anyone. 

Patsy

Fe wnes i gais am y rhaglen PCLlC, gan fy mod i wedi bod yn ceisio gwneud gwahaniaeth yn fy nghymuned leol ers symud i Ogledd Cymru, ond roeddwn i’n teimlo mwy a mwy fel nad oedd gennyf y sgiliau a’r cysylltiadau i gael effaith, ac y buaswn yn rhoi fyny cyn bo hir a gadael y dasg i rywun arall. Roedd fy hyder yn isel, ac roeddwn i’n teimlo’n styc mewn cylch o negyddiaeth.

Roedd y neges graidd bod Cymru’n gwerthfawrogi ac yn annog amrywiaeth yn herio fy nghred na allwn i fyth wneud mwy na mân newidiadau lleol, gan fy mod i’n ‘rhy wahanol’. Gydag anogaeth fy mentor, fe wnes i gais am swydd gyda sefydliad cenedlaethol, ac roeddwn wrth fy modd o gael cynnig rôl gyda mwy o gyfrifoldebau na’r un y gwnes gais amdani.

Roedd y digwyddiadau PCLlC yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i rwydweithio â phobl eraill sydd hefyd yn dymuno sicrhau newid a chyflwyno sefydliadau eraill i gydweithio â nhw. Gyda gwybodaeth a gafwyd o’r gweithdai ar-lein ac anogaeth gan dîm PCLlC, fy uchafbwynt fel rhan o’r rhaglen oedd gallu siarad mewn ystafell bwyllgor Tŷ’r Arglwyddi am rai o’r rhwystrau a oedd wedi fy atal rhag cymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus.

Nawr fy mod i’n gweld fy ngwahaniaeth fel cryfder nid rhwystr, rwy’n awyddus i gymryd mwy o ran ym mywyd cyhoeddus Cymru a buaswn yn argymell PCLlC i unrhyw un