Beth a ddisgwylir gennyf?

Fel mentorai ar y rhaglen, eich cyfrifoldeb chi yw cyflwyno newid cadarnhaol ac arwain eich datblygiad eich hun. Gall eich mentor eich arwain, eich annog a’ch cefnogi, ond ni all wneud pethau drosoch chi. Efallai na fydd gan eich mentor wybodaeth ddofn am faterion perthnasol, ond nid yw hyn yn golygu nad yw’n gallu eich helpu. Mae gan berthnasoedd mentora ffiniau clir gyda strwythur clir ac amserlen benodol.

Os ydych yn ymuno â’r rhaglen fel mentorai, dylech wneud y canlynol

 • Meddu ar resymau clir  pam eich bod am gael mentor
 • Gallu ymrwymo i oddeutu awr bob 4 i 6 wythnos er mwyn gweithio gyda’ch mentor, (dros y ffôn, Zoom neu Teams neu’n bersonol).
 • Mynychu digwyddiadau hyfforddiant ar-lein misol.
 • Cymryd rhan mewn rhai cyfleoedd rhwydweithio ac adeiladu sgiliau opsiynol.
 • Bod yn barod i gymryd rôl weithredol wrth arwain y berthynas gyda’ch mentor
 • Meddu ar ddealltwriaeth glir o’r prosiect, eich ymrwymiad iddo a heb feddu ar ragdybiaethau afresymol ynghylch yr hyn y bydd yn ei gyflawni
 • Deall nad yw mentora’n ddatrysiad i’r heriau sy’n cael eu hwynebu – Sylfaen ydyw ar gyfer hunan-ddatblygu ac ar gyfer rhagor o gyfleoedd yn y dyfodol.

Cod Ymarfer 

 • Paratoi ar gyfer pob cyfarfod
 • Nodi a chytuno ar anghenion ar y cyd a chynllun gweithredu
 • Cadw at reolau cyfrinachedd llym
 • Bod yn agored i farn a gwahaniaethau eich gilydd
 • Parchu amser eich gilydd
 • Cytuno bod y berthynas yn berthynas rhwng pobl gyfartal a gall ddod i ben yn dilyn trafodaeth ar y cyd
 • Gallu cyfathrebu, gwrando a chyd-drafod yn sensitif
 • Gweithio tuag at yr amcanion a nodir a nodau cyffredinol y mentorai
 • Bod yn ymarferol ac yn ymwybodol o ffiniau’r berthynas
 • Bod yn amserol ac osgoi canslo cyfarfodydd os yw’n bosib
 • Bod yn ymwybodol o gyfyngiadau eich gilydd.

Sut gallwch helpu eich mentor

 • Bod yn glir am eich amcanion. Myfyrio ar eich anghenion er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu diwallu. Gall anghenion ychwanegol hefyd ymddangos wrth i chi fynd ymlaen.
 • Pennu ffiniau clir. Am ba mor hir y mae’r berthynas hon? Nodwch ddyddiad dechrau a gorffen. Nodwch ddisgwyliad amlder eich cyfarfodydd.
 • Sicrhau eich bod yn gosod ffiniau clir am yr hyn rydych am ei gyflawni gyda’ch mentor. Er enghraifft, a yw’r berthynas yn canolbwyntio ar eich bywyd a’ch dysgu proffesiynol neu a ydych am i’r drafodaeth gynnwys agweddau ychwanegol ar eich bywyd.